Uczestnictwo bierne

Zapraszamy do rejestracji wszystkie osoby chętne do wzięcia biernego udziału w konferencji!

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbxSMK6d7WpbTqHi10gdaMolHJvC_qNZGgk5AiZmnkUouVvQ/viewform?fbclid=IwAR0w9QNqK2aBx3166NC3i9ig15dByq-yKAZcW0s0qWHz3khF2vGOUlQUfQk

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Psychiatrii i Psychoterapii "Po Drugiej Stronie Lustra";
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
  6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz Fundacji eFkropka (w przypadku osób biorących udział w warsztatach prowadzonych przez tę Fundację);
  7. Dane przechowywane będą przez okres 12 miesięcy;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;